art

Úvod

 

O nás

V našej materskej škole prebieha výchova a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu MILÚŠIK, ktorý máme vypracovaný na 4 roky. Logom MŠ je strapatý a vždy usmiaty chlapček s menom MILÚŠIK. Materská škola je zameraná na estetickú výchovu, čo je badať počas celého roka v skrášľovaní školského dvora a ostatných priestorov MŠ - tried, šatní, jedálne a chodieb. Za nápady a inšpirácie je zodpovedná riaditeľka MŠ Jana Palčáková spolu s kolektívom učiteliek, pričom ruku k dielu priložia aj rodičia. Pani upratovačky nám čisto a voňavo upratujú, pomáhajú pani učiteľkám a deti ich volajú teta Hela (Helena Bánoczká) a Mirka (Mirka Drábová). Pani kuchárky varia pre nás vo veľkej kuchyni samé zdravé a dobré jedlá, aby sme mali dosť síl sa hrať a učiť. Naše pani kuchárky sa volajú pani Marta Pipašová a pani Mária Štefková.
 
Ospravedlňujeme sa za doterajšie neaktuálne informácie.
Na stránke sa pracuje.

Novinky

01.09.2016
Účet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves:
SK89 5600 0000 0018 0414 9016 (školné)
Príspevok na jedno dieťa v MŠ na jeden mesiac je 18,10 Eur. Každé dieťa má pridelený vlastný variabilný symbol. Platba poštovým poukazom v týchto intervaloch:
- 4 mesačné platby za mesiace september – december
- 3 mesačné platby za mesiace január – marec
- 3 mesačné platby za mesiace apríl – jún.
Počas letných prázdnin platia len rodičia tých detí, ktoré navštevujú MŠ.
Tento poplatok neplatí dieťa rok pred povinnou školskou dochádzkou a dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky.
 
Účet Školskej jedálne pri MŠ L. Sáru č. 3:
SK09 5600 0000 0018 0414 2017 (stravné)
Platba poštovým poukazom každý mesiac - 1,27 Eur je stravná jednotka na jeden deň (z toho desiata je v sume 0,30€, obed je v sume 0,72€ a olovrant je v sume 0,25€).
Odhlášky zo stravy sa zohľadňujú s dvojmesačným odstupom.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza ešte príspevok na réžiu vo výške 0,10€ na deň. Príspevok na réžiu sa nevracia, zostáva zariadeniu školského stravovania a stanovuje sa podľa pracovných dní v mesiaci.
 
Účet ZRŠ: SK72 1100 0000 0029 3111 7951
(financie na práčovňu, čistiace prostriedky a na akcie, ktoré organizuje naša MŠ)
Vklad priamo na účet v Tatra banke dvakrát ročne : 40,00 Eur na prvý polrok a 40,00 Eur na druhý polrok. Prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa a variabilný symbol, ktorý je pridelený dieťaťu pri platbe školného.
 
Občianske združenie MILÚŠIK: sem môžete poukázať 2 % z daní
SK57 6500 0000 000 2028 0185
IČO: 30867312
 
 
30.08.2016
 1. Začiatok školského roka sa začína 5.9.2016.
 2. Zoznamy detí budú vyvesené na budúci týždeň od utorka 30.8.2016 na triedach a hlavných dverách na riaditeľni.
 3. Prvé ZRŠ pre rodičov, kde sa dozvedia podrobnejšie informácie o chode MŠ a o platbách sa uskutoční dňa:8.9.2016 o 16.00 hod. v triede Žabiek.
 4. Deti si majú priniesť do MŠ:
  papučky,
  pyžamká,
  poháriky,
  veci na prezlečenie a náhradné nohavičky, slipky,
  ponožky alebo pančucháče,
  priniesť tiež ruksak alebo igelitovú tašku.
 5. Veci musia byť označené centra fixkou.
 6. Do MŠ rodičia detí prinesú:
  4 x toaletný papier,
  2x vyťahovacie vreckovky,
  2 x čaj,
  1x papierové utierky a
  1x vlhčený toaletný papier.
 7. Nové 3 - ročné deti budú v triede Lienok ktorá bude aj otváracou triedou od 6.30 hod.

 

 

 

01.08.2016

Prevádzkový poriadok

materskej školy