art

Úvod

 

O nás

V našej materskej škole prebieha výchova a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu MILÚŠIK, ktorý máme vypracovaný na 4 roky. Logom MŠ je strapatý a vždy usmiaty chlapček s menom MILÚŠIK. Materská škola je zameraná na estetickú výchovu, čo je badať počas celého roka v skrášľovaní školského dvora a ostatných priestorov MŠ - tried, šatní, jedálne a chodieb. Za nápady a inšpirácie je zodpovedná riaditeľka MŠ Jana Palčáková spolu s kolektívom učiteliek, pričom ruku k dielu priložia aj rodičia. Pani upratovačky nám čisto a voňavo upratujú, pomáhajú pani učiteľkám a deti ich volajú teta Hela (Helena Bánoczká) a Mirka (Mirka Drábová). Pani kuchárky varia pre nás vo veľkej kuchyni samé zdravé a dobré jedlá, aby sme mali dosť síl sa hrať a učiť. Naše pani kuchárky sa volajú pani Marta Pipašová a pani Mária Štefková.

Novinky

17.02.2016
Účet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves:
SK89 5600 0000 0018 0414 9016  (školné)
Príspevok na jedno dieťa v MŠ na jeden mesiac je 18,10 Eur. Každé dieťa má pridelený vlastný variabilný symbol. Platba poštovým poukazom v týchto intervaloch:
-          4 mesačné platby za mesiace  september – december
-          3 mesačné platby za mesiace január – marec
-          3 mesačné platby za mesiace apríl – jún.
Počas letných prázdnin platia len rodičia tých detí, ktoré navštevujú MŠ.
Tento poplatok neplatí dieťa rok pred povinnou školskou dochádzkou a dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky.
 
Účet Školskej jedálne pri MŠ L.Sáru č. 3:
SK09 5600 0000 0018 0414 2017   (stravné)
Platba poštovým poukazom každý mesiac  - 1,27 Eur je stravná jednotka na jeden  deň          (z toho desiata je v sume 0,30€, obed je v sume 0,72€ a olovrant je v sume 0,25€).
Odhlášky zo stravy sa zohľadňujú s dvojmesačným odstupom.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza ešte príspevok na réžiu vo výške 0,10€ na deň. Príspevok na réžiu sa nevracia, zostáva zariadeniu školského stravovania a stanovuje sa podľa pracovných dní v mesiaci.
 
Účet ZRŠ:
SK20 1100 0000 0029 1961 3717   (financie na práčovňu, čistiace prostriedky a na akcie, ktoré organizuje naša MŠ)
Vklad priamo na účet v Tatrabanke dvakrát ročne : 40,00 Eur na prvý polrok a 40,00 Eur na druhý polrok. Prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa a variabilný symbol, ktorý je pridelený dieťaťu pri platbe školného.
Účet Občianskeho združenia MILÚŠIK:
SK57 6500 0000 000 2028 0185,    IČO: 30867312
Sem môžete poukázať 2% z Vašich daní.
 
13.02.2016

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie
do Materskej školy Ladislava Sáru č.3,Bratislava, Karlova Ves
pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne:
  od 01. 03. 2016  do  24. 03. 2016

  Vyplnené žiadosti sa budú prijímať:    
24. 3. 2016 v čase od 12.00 h. do17.00 h.  
V prípade, že Vám uvedené termíny nevyhovujú, dohodnite si ho telefonicky na čísle 02/654 20028.alebo 0949 687 679

STIAHNUŤ OZNAM

 

 

07.10.2015

ŠKOLSKÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2015/2016

28.08.2015

 

ŽABKY         –     od 7,30   do 16,00 hod.

SOVIČKY     –     od 6,30    do 16,30 hod.

LIENKY        –     od 7,30    do 16,30 hod.

KURIATKA   –     od 7.30    do 17.00 hod.

 

OTVÁRACIA TRIEDA BUDE TRIEDA SOVIČIEK, ZATVÁRACIA TRIEDA KURIATOK.

 

 

28.08.2015
Čo si priniesť do materskej školy:
 
  1. Pyžamo ( v najmladších triedach aj náhradné).
  2. Náhradné veci na prezlečenie: (nohavičky, slipky, tričko, ponožky, v zime pančuchy, tepláky...).
  3. Papuče.
  4. Toaletný papier 4 kusy.
  5. Vlhčený toaletný papier.
  6. Vyťahovacie vreckovky.
  7. Ovocný čaj.
 
Prosíme rodičov veci podpísať alebo označiť.
 
 
14.11.2014
Dodatok č.1 k Školskému poriadku a Školskému vzdelávaciemu programu MILÚŠIK, v MŠ L. Sáru č.3, v Bratislave, dňa: 31.10.2014
11.10.2014

 

Školský vzdelávací program : MILÚŠIK 2014 - 2015
 
11.10.2014

 

MILÚŠIK SkVP 2014 - 2015
 
08.09.2014

Prevádzkový poriadok

materskej školy