art

Úvod

 

O nás

Naša materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 3-6 rokov.
Zameriavame sa na rozvíjanie zdravého životného štýlu a preto deťom poskytujeme množstvo zážitkov prostredníctvom pohybovo-relaxačných hier, cvičení, plaveckého výcviku, tanca, výletov do prírody či pobytom v bezpečnom prírodnom prostredí areálu školy.
V našej materskej škole celostne rozvíjame osobnosť detí a ich špecifické kompetencie aj realizáciou krúžkovej činnosti, ako anglický jazyk a pohybová príprava, ktorú zabezpečujú externí lektori.
V rámci vytvárania dobrých vzťahov s rodinou organizujeme spoločné zážitkové aktivity, ako besiedky, výlety, tvorivé dielne, brigády, športové a kultúrne podujatia.
Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom a tichom prostredí mestskej časti Karlova Ves a radi u nás privítame nových ,,škôlkárov".
 
Ospravedlňujeme sa za doterajšie neaktuálne informácie.
Na stránke sa pracuje.

Novinky

25.06.2017

Dovoľte mi vzhľadom na ukončenie školského roku 2016/2017 poďakovať Vám všetkým za spoluprácu, za každú pomoc poskytnutú našej škôlke. V mene celého kolektívu, zaželať Vám príjemné prázdniny a školákom veľa úspechov v škole.

30.6.2017 sa všetci spolu rozlúčime, rozlúčime sa s deťmi, ktoré odchádzajú do školy, dobrú náladu v tento deň nám zabezpečí vystúpenie PACI PAC, na ktoré pozývame všetky deti z našej MŠ.

Tešíme sa na Vás a na nové detičky dňa 4.9.2017, privítať po letných prázdninách Vás príde aj šašo FIFO so svojimi kamarátmi.

Horváthová Martina a kolektív materskej školy

19.05.2017

OZNAM
o zabezpečení prevádzky v materských školách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v čase 01.07.2017 - 31.08. 2017

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves oznamuje, že počas letných mesiacoch v čase od 01. 07. 2017 do 31.08.2017 bude zabezpečená prevádzka v týchto materských školách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves:

Mesiac júl 2017

MŠ Borská 4 01.07.2017 - 15.07.2017
   
MŠ Suchohradská 3 01.07.2017 - 31.07.2017

 

Mesiac august 2017

MŠ Kolískova 14 01.08.2017 - 31.08.2017
MŠ I'. Fullu 12 01.08.2017 - 31.08.2017

 

Materské školy Ladislava Sáru 3, Majerníkova 11, Pod Rovnicami 1 a Majerníkova 60 v období od 01.07.2017 až 31.08.2017 mimo prevádzky.
Zákonní zástupcovia detí z materských škôl, v ktorých je prevádzka prerušená, môžu v prípade potreby umiestnit' diet'a do vyššie uvedených materských škôl.
Bližšie informácie poskytnú riaditel'ky MŠ, prípadne školské oddelenie Bratislava-Karlova Ves.

 

OZNAM V PDF NA STIAHNUTIE

Zoznam a kontaktné údaje materských škôl v zriad'ovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 

24.02.2017

Prispejte 2% z vasich dani a spravte detom krajsi svet. Dakujeme

TLACIVO NA STIAHNUTIE

01.09.2016
Účet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves:
SK89 5600 0000 0018 0414 9016 (školné)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ na jeden mesiac je 18,10 eur. Každé dieťa má pridelený vlastný variabilný symbol. Platba poštovým poukazom alebo bankovým prevodom v týchto intervaloch:
- 4 mesačné platby za mesiace september – december
- 3 mesačné platby za mesiace január – marec
- 3 mesačné platby za mesiace apríl – jún.
Počas letných prázdnin platia len rodičia tých detí, ktoré navštevujú MŠ.
Tento poplatok neplatí dieťa rok pred povinnou školskou dochádzkou a dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky.
 
Účet Školskej jedálne pri MŠ L. Sáru č. 3:
SK09 5600 0000 0018 0414 2017 (stravné)
Platba poštovým poukazom každý mesiac - 1,27 Eur je stravná jednotka na jeden deň (z toho desiata je v sume 0,30€, obed je v sume 0,72€ a olovrant je v sume 0,25€).
Odhlášky zo stravy sa zohľadňujú s dvojmesačným odstupom.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza ešte príspevok na réžiu vo výške 0,10€ na deň. Príspevok na réžiu sa nevracia, zostáva zariadeniu školského stravovania a stanovuje sa podľa pracovných dní v mesiaci.
 
Účet ZRŠ: SK72 1100 0000 0029 3111 7951
(financie na práčovňu, čistiace prostriedky a na akcie, ktoré organizuje naša MŠ)
Vklad priamo na účet v Tatra banke dvakrát ročne : 40,00 Eur na prvý polrok a 40,00 Eur na druhý polrok. Prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
 
Občianske združenie MILÚŠIK: sem môžete poukázať 2 % z daní
SK57 6500 0000 0000 2028 0185
IČO: 30867312