art

Úvod

 

O nás

Naša materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 3-6 rokov.
Zameriavame sa na rozvíjanie zdravého životného štýlu a preto deťom poskytujeme množstvo zážitkov prostredníctvom pohybovo-relaxačných hier, cvičení, plaveckého výcviku, tanca, výletov do prírody či pobytom v bezpečnom prírodnom prostredí areálu školy.
V našej materskej škole celostne rozvíjame osobnosť detí a ich špecifické kompetencie aj realizáciou krúžkovej činnosti, ako anglický jazyk a pohybová príprava, ktorú zabezpečujú externí lektori.
V rámci vytvárania dobrých vzťahov s rodinou organizujeme spoločné zážitkové aktivity, ako besiedky, výlety, tvorivé dielne, brigády, športové a kultúrne podujatia.
Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom a tichom prostredí mestskej časti Karlova Ves a radi u nás privítame nových ,,škôlkárov".
 
Ospravedlňujeme sa za doterajšie neaktuálne informácie.
Na stránke sa pracuje.

Novinky

14.03.2017
O mieste a termíne prijímania detí /žiadostí / na predprimárne vzdelávanie

v materskej škole L.Sáru č.3, Bratislava.
Žiadosti o prijatie dieťaťa sa budú prijímať v termíne od 24.apríla do 5.mája 2017.
V prípade, že chce zákonný zástupca odovzdať žiadosť osobne, môže tak spraviť v týchto termínoch:


24.4.2017 v čase od 16:00 do 17:00
25.4.2017 v čase od 11:00 do 13:00
26.4.2017 v čase od 14:00 do 17:00
27.4.2017 v čase od 11:00 do 13:00
28.4.2017 v čase od 11:00 do 13:00

2.5.2017 v čase od 11:00 do 13:00
3.5.2017 v čase od 14:00 do 17:00
4.5.2017 v čase od 11:00 do 13:00
5.5.2017 v čase od 11:00 do 13:00

Miestom podania žiadostí je materská škola L.Sáru č.3, Bratislava, riaditeľňa, vstup cez hlavný vchod do MŠ.

V prípade, že zákonný zástupca neodovzdá žiadosť osobne, môže ju poslať písomne poštou, alebo elektronicky.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa predkladá s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa.

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom detí riaditeľka MŠ, osobne, alebo telefonicky na čísle: 02/65420028, 0918 030 257.

V Bratislave, 14.3.2017

 

Martina Horváthová
poverená riadením MŠ

[ stiahnuť oznámenie ]

24.02.2017

Prispejte 2% z vasich dani a spravte detom krajsi svet. Dakujeme

TLACIVO NA STIAHNUTIE

01.09.2016
Účet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves:
SK89 5600 0000 0018 0414 9016 (školné)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ na jeden mesiac je 18,10 eur. Každé dieťa má pridelený vlastný variabilný symbol. Platba poštovým poukazom alebo bankovým prevodom v týchto intervaloch:
- 4 mesačné platby za mesiace september – december
- 3 mesačné platby za mesiace január – marec
- 3 mesačné platby za mesiace apríl – jún.
Počas letných prázdnin platia len rodičia tých detí, ktoré navštevujú MŠ.
Tento poplatok neplatí dieťa rok pred povinnou školskou dochádzkou a dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky.
 
Účet Školskej jedálne pri MŠ L. Sáru č. 3:
SK09 5600 0000 0018 0414 2017 (stravné)
Platba poštovým poukazom každý mesiac - 1,27 Eur je stravná jednotka na jeden deň (z toho desiata je v sume 0,30€, obed je v sume 0,72€ a olovrant je v sume 0,25€).
Odhlášky zo stravy sa zohľadňujú s dvojmesačným odstupom.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza ešte príspevok na réžiu vo výške 0,10€ na deň. Príspevok na réžiu sa nevracia, zostáva zariadeniu školského stravovania a stanovuje sa podľa pracovných dní v mesiaci.
 
Účet ZRŠ: SK72 1100 0000 0029 3111 7951
(financie na práčovňu, čistiace prostriedky a na akcie, ktoré organizuje naša MŠ)
Vklad priamo na účet v Tatra banke dvakrát ročne : 40,00 Eur na prvý polrok a 40,00 Eur na druhý polrok. Prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
 
Občianske združenie MILÚŠIK: sem môžete poukázať 2 % z daní
SK57 6500 0000 0000 2028 0185
IČO: 30867312