Platby

3008 2017

Platby od 1.9.2017

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ od 01.09.2017 na jeden mesiac je 19,80 eur. Na základe príkazu starostky Mestskej časti Bratislava -Karlova Ves zo dňa 20.07. 2017