Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca prinesie/predloží rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v čase, keď je dieťa ešte riadnym dieťaťom materskej školy, nejde o nové prijatie, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a preto zákonný zástupca  nie je povinný predložiť riaditeľovi materskej školy opätovne žiadosť o prijatie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Rozhodnutie sa predkladá zákonným zástupcom riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla1, aby riaditeľ materskej školy mohol „rezervovať“ tomuto dieťaťu miesto v materskej škole.