Dokumenty na stiahnutie

Adaptačný hárok-MŠ. L..Sáru

Evidenčný list dieťaťa-MŠ L.Sáru

ZÁPISNY LISTOK na stravovanie dieťaťa v MŠ – SARU

Čestné vyhlásenie k dodácii na stravu

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa- MŠ L. Sáru

Žiadosť o uvolnenie dieťaťa

Plnomocenstvo_prevzatie dieťaťa- MŠ L. Sáru

Suhlas GDPR- MŠ L. Sáru

Bezpríznakovosť 4.2.2022 vyhlásenie o bezpríznakovosti

Výnimka z karantény

Čestné vyhlásenie AG test

Žiadosť o prerušenie dochádzky- MŠ L. Sáru

Žiadosť o ukončenie dochadzky- MŠ L. Sáru

Informovaný súhlas_pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Súhlas pediatra s PPPV

 

 

Dokumenty

Splupráca s CPPPaP Fedákova

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Školsky poriadok

Dodatok č.1 k školskému poriadku MŠ Sáru

Dodatok č.2 k školskému poriadku MŠ Sáru

Školský vzdelávací program

Dodatok k ŠVP č.1

Dodatok k ŠVP č.2

Koncepcia rozvoja školy na roky 2019.2021

Adaptačný program

Manuál Predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie_Sprievodca cieľmi a obsahom

Povinné predprimárne vzdelávanie-MŠ L. Sáru

Profil absolventa predprimárneho vzdelávania

VZN 4_2021_prispevky rodicov_September 2021

VZN_5_2021_spadove mš_september 2021