Dokumenty na stiahnutie

Oznámenie o odklade povinnej školskej dochádzky

2020_Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ

Vyhlásenie – preukazovanie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Plnomocenstvo_prevzatie dietata

Evidenčný list dieťaťa

Adaptačný hárok MS L. Saru

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky

Príloha č.3 Zdravotný dotazník zákonný zástupca

Súhlas GDPR

BEZINFEKČNOSŤ, RODIČ aktuálne od 26.11.2020

 

Dokumenty

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Schválené VZN č 1_prispevky zakonnych zastupcov

Školsky poriadok

Školský vzdelávací program

Dodatok k ŠVP č.1

Dodatok k ŠVP č.2

Koncepcia rozvoja školy na roky 2019.2021

Adaptačný program

Denný poriadok

Harmonogram stravovania

kontakty školy

prevadzka tried