Dokumenty na stiahnutie

Adaptačný hárok-MŠ. L..Sáru

Evidenčný list dieťaťa-MŠ L.Sáru

Informovaný súhlas-pokračovanie v plneni PPV

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa- MŠ L. Sáru

Žiadosť o uvolnenie dieťaťa

Oznámenie o výnimke z karantény

Plnomocenstvo_prevzatie dieťaťa- MŠ L. Sáru

Suhlas GDPR- MŠ L. Sáru

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Žiadosť o prerušenie dochádzky- MŠ L. Sáru

Žiadost o prijatie do MS

Žiadosť o ukončenie dochadzky- MŠ L. Sáru

ZÁPISNY LISTOK na stravovanie dieťaťa v MŠ – SARU

Čestné vyhlásenie k dodácii na stravu

 

 

Dokumenty

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2020-2021

Splupráca s CPPPaP Fedákova

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Školsky poriadok

Dodatok č.1 k školskému poriadku MŠ Sáru

Dodatok č.2 k školskému poriadku MŠ Sáru

Školský vzdelávací program

Dodatok k ŠVP č.1

Dodatok k ŠVP č.2

Koncepcia rozvoja školy na roky 2019.2021

Adaptačný program

kontakty školy

Manuál Predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie_Sprievodca cieľmi a obsahom

Povinné predprimárne vzdelávanie-MŠ L. Sáru

Profil absolventa predprimárneho vzdelávania

Školský semafor 2021-2022

VZN 4_2021_prispevky rodicov_September 2021

VZN_5_2021_spadove mš_september 2021