Dokumenty na stiahnutie

Koncepcia rozvoja školy na roky 2019 2021

MŠ Sáru Súhlas zákonného zástupcu GDPR

Evidenčný list dieťaťa

ZÁPISNÝ-LÍSTOK- na stravu L.Sáru

Adaptačný hárok MS L. Saru

Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ

Splnomocnenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie o zdravotnom stave

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky

 

Dokumenty

Školský poriadok

Dodatok k školskému poriadku č.1

Dodatok k školskému poriadku č.2

Dodatok k skolskemu poriadku č.3

Školský vzdelávací program

Dodatok k ŠVP č.1

Dodatok k ŠVP č.2

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2016-2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2017-2018

PROJEKT-otužovanie detí

Denný poriadok

Adaptačný program

Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ

Harmonogram stravovania

Kontakty

Prevádzka tried