Kontakty

Riaditeľka: Martina Horváthová
Zástupkyňa: Lýdia Pokorná

Vedúca metodického združenia:Elena Vachunová

Zamestnanci školy

Upratovačky: Bánoczká Helena, Hajrová Zuzana

Kuchyňa: Lukrécia Majdlenová, Marcela Hudáková

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Gašparovičová Alica

Stránkové hodiny: každý štvrtok od 14:00 do 16:00

Kontakt – MŠ Adámiho 02/70711511, email: a.gasparovicova@gmail.com

Zriaďovateľ

Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves, Bratislava,
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Bankové účty

Čiastočná úhrada pobytu dieťaťa v MŠ:
SK89 5600 0000 0018 0414 9016
(Prima banka)

Poplatok za stravu a réžiu:
SK09 5600 0000 0018 0414 2017
(Prima banka)

OZ Milúšik – príjem 2 % z dane, sponzoring:
SK57 6500 0000 0000 2028 0185
(Poštová banka)

Členský príspevok do OZ Milúšik:
SK57 6500 0000 0000 2028 0185
(Poštová banka)