Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 12. júna 2020.

Na rozhodnutie riaditeľky o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto sa v rozhodnutí neuvádza poučenie o opravnom prostriedku („odvolaní“), ale každý rodič má možnosť požiadať riaditeľku MŠ o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ.

Ďakujeme