Úvod

Materská škola, L. Sáru č. 3, 841 05 Bratislava, ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov chráni osobné údaje návštevníkov webových stránok mslsaru.sk v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach mslsaru.sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: ms.lsaru@karlovaves.sk.

Spracúvanie osobných údajov

Odoslanie emailovej správy

Odoslaním emailovej správy súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mailová adresa, text správy

Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania.

Osobné údaje od Vás získané na tento účel prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať do tretej krajiny.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov môžu byť naši zmluvní partneri:

– Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, ako sprostredkovateľ. Spoločnosť Websupport, s.r.o. poskytuje webhosting pre naše webstránky.

Cookies

Webstránky mslsaru.sk neumiestňujú na Vaše zariadenie žiadne cookies.

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle zákona patria nasledovné práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracúvanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Právo na opravu osobných údajov

Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Platnosť a účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.