ŠTATÚT RADY ŠKOLY MS Saru

Dodatok č.1 k štatútu RŠ_2020

Rada školy pri MŠ L. Sáru č. 3 bola ustanovená 6.11.2020 na 4- ročné funkčné obdobie v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v októbri 2020.

Predsedom rady školy je Ing. Milan Zvarík

Podpredsedom rady školy je Mgr.art. Mária Molčányiová Zdravecká