ÚDAJE  ŠKOLY

 

SÍDLO ŠKOLY L. SÁRU Č.3, 841 05 BRATISLAVA
ZRIAĎOVATEĽ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA –  KARLOVA VES
SÍDLO ZRIAĎOVATEĽA NÁMESTIE SV. FRANTIŠKA 8, 842 62 BRATISLAVA
RIADITEĽKA ŠKOLY MARTINA HORVÁTHOVÁ
ZÁSTUPKYŇA ŠKOLY ELENA VACHUNOVÁ
VEDÚCA METODICKÉHO ZDRUŽENIA LÝDIA POKORNÁ
WEBOVÁ ADRESA www.mslsaru.sk
E-mail školy ms.lsaru@karlovaves.sk
E-mail/kontakt  trieda MYŠKY myskysaru@gmail.com /      0949 394 922
E-mail/kontakt  trieda         KURIATKA kuriatkasaru@gmail.com /   0944 349 648
E-mail/kontakt trieda LIENKY lienkysaru@gmail.com /       0944 415 444
E-mail/kontakt  trieda ŽABKY zabkysaru3@gmail.com /     0907 215 541
Kontakt-mobil ŠKOLY 0908 346 744
VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ALICA GAŠPAROVIČOVÁ
E-mail/kontakt na vedúcu ŠJ a.gasparovicova@gmail.com /    02-707 11 511
MOBIL RIADITEĽKA  ŠKOLY 0940 637 705 –   neslúži na odhlasovanie detí
Číslo účtu: čiastočná úhrada pobytu dieťaťa v MŠ SK89 5600 0000 0018 0414 9016        PRIMA BANKA 30€/mesiac
Číslo účtu: poplatok za stravu a réžiu SK09 5600 0000 0018 0414 2017        PRIMA BANKA 45€/mesiac
Číslo účtu: OZ Milúšik SK57 6500 0000 0000 2028 0185      POŠTOVÁ BANKA  2% z dane, sponzorské dary
Číslo účtu: členský príspevok SK43 6500 0000 1900 2028 0185        POŠTOVÁ BANKA 70€/polrok