Vážení rodičia,

MŠ SR aktuálne zverejnilo dokument, ktorý sme očakávali k začiatku školského roka, nakoľko v danej téme bolo veľa nejasností, rozdielnosti medzi pokynmi rôznych inštitúcii, na podnet riaditeľov škôl vznikol zasielaný dokument, ktorý má platnosť od 18.10.2021 v čase pandémie Covid 19. Jeho platnosť je nad rámec školského poriadku a jeho dodatku. Je spracovaný pre deti MŠ a pre deti MŠ pre ktorých je predprimárne vzdelávanie povinné.

Úprava sa týka: pri všetkých deťoch MŠ sa odovzdáva po viac ako 3 dňoch /vrátene víkendov a sviatkov/ z akéhokoľvek dôvodu neprítomnosti dieťaťa v MŠ PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, vypúšťa sa povinnosť odovzdania  Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Predškoláci majú okrem tejto povinnosti, povinnosť ospravedlniť každý jeden deň neprítomnosti na ospravedlnenke našej MŠ bez potreby doloženia potvrdenia od lekára, plánovanú dlhšiu neprítomnosť ako je 5 pracovných dní, napríklad z dôvodu dovolenky, cestovania, návštevy starých rodičov a pod. podá rodič vopred žiadosť o uvoľnenie dieťaťa/predškoláka riaditeľke MŠ na zverejnenom tlačive.

ZMENA NASTÁVA podľa usmernenia MŠ SR v povinnosti dokladania lekárskeho potvrdenia pri deťoch predškolákoch, kde sa mení počet dní z 5 na 7 dní: Pri prerušení viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá rodič ospravedlnenie dieťaťa na zverejnenom tlačive (Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa) spolu s potvrdením o chorobe vydaným všeobecným lekárom pre deti a dorast.   

MŠ SR Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

m.